Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke
Fysio Schimmert is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

Fysio Schimmert
Langstraat 90a
6333 CG Schimmert
045-404-1775
 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Dion Vankan
Als FG zal hij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie worden nageleefd. Volgende de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking
Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Intramed.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • Intramed
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Zorgmail
  Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven
 • Patiëntervaringsmetingen (PREM)
  Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.
 • Externe organisaties
  Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 20 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Cookies

Op onze website zijn alleen functionele cookies in werking. Deze zijn nodig om de website te laten functioneren. Er worden geen cookies gebruikt die gegevens van de bezoeker opslaan.

Rechten betrokkene

 • Recht op inzage
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
 • Recht op correctie/ rectificatie
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op verwijdering
  U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming
  U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op vergetelheid
  Hoelang gegevens bewaren, in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Patiënten kunnen er om vragen hun dossier te verwijderen, als dit niet meer verplicht is te behouden om rechtmatige behandeling en dossiervorming naar de zorgverzekeraar te bewijzen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
 • Recht op dataportabiliteit
  Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het melden van een klacht
Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Fysio Schimmert, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Dion Vankan.

U kunt uw klacht per post sturen naar:

Fysio Schimmert
tav. Dion Vankan

Langstraat 90a
6333 CG Schimmert

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website. Zie “kwaliteit” à “klachtenregeling”.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij verstrekken anonieme gegevens aan QDNA. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Gegevens van ander organisaties
Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen Intramed, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

Slot

Doormiddel van dit privacy statement hebben we een zo compleet mogelijk beeld geschetst wat er binnen Fysio Schimmert met uw gegevens gebeurd. Wij zijn van mening dat we op een uiterst zorgvuldig manier zorg voor dragen voor uw privacy. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.